zpět na úvodní stránku

Instruktážní kurzy

Na jednotlivé instruktážní kurzy (IC) se budete moci přihlásit v registračním formuláři (nejsou součástí registračního poplatku na ORL 2022). Vzhledem k jejich omezené kapacitě, doporučujeme registraci neodkládat.

Anotace k jednotlivým instruktážním kurzům zobrazíte kliknutím na jejich název.

středa 8. 6. 2022

13.00–13.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 1: Strategie chirurgické léčby poruch dýchání ve spánku
Přednášející: Klozar J. (FN Motol Praha), Betka Jar. (ÚVN Praha), Matyášek M. (FN Motol Praha)

Instruktážní kurz podává přehled o současných trendech v chirurgické léčbě OSA. Z praktického pohledu rozebírá indikace léčebných postupů u obstrukčních poruch dýchání ve spánku a vztahy mezi léčbou přetlakem a chirurgií. Podává přehled diagnostiky místa obstrukce a její význam pro volbu chirurgické intervence. Jsou prezentovány modifikace klasických chirurgických postupů v oblasti velofaryngeální a retrobasilinguální. Autoři referují vlastní zkušenosti s těmito modifikacemi.
 

IC 2: Nervus facialis – chirurgická identifikácia jednotlivých segmentov (Obtulovičová), léčba obrny n. VII (Lazák, Fík)
Přednášející: Obtulovičová K. (ÚVN SNP Ružomberok), Lazák J., Fík Z. (FN Motol Praha)

Cieľom minikurzu je podrobná praktická inštruktáž lokalizácie jeho jednotlivých segmentov za účelom praktického využitia v dennodennej chirurgii. Autorka sa podrobne venuje topografickej anatómii, vzťahu tvárového nervu k okolitým štruktúram, čo dokumentuje kresbami, zobrazovacími vyšetreniami, fotografiami a videami z operácií. Súčasťou minikurzu sú vybrané kazuistiky súvisiace s témou tvárového nervu.

Kurz si klade za cíl seznámit posluchače se soudobými možnostmi léčby a celkovým managementem péče o pacienty s parézou lícního nervu. z chirurgických metod budou zmíněny především techniky rekonstrukce lícního nervu a jejich indikace. Diskutovány budou techniky reanimace funkce mimických svalů a korekční techniky k ochraně oční rohovky spolu s možnostmi nechirurgické léčby.
 

IC 3: Širokopásmová tympanometrie
Přednášející: Chovanec M. (FNKV Praha), Bubáková K. (FNKV Praha), Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

Širokopásmová tympanometrie patří k inovativním vyšetřovacím metodám v audiologii. Tato technologie serií kliků umožňuje jediným záznamem testovat v rozsahu 226-8000 Hz. Metoda přináší výrazné diagnostické benefity upřesňující diagnostiku středoušních patologií (např. zánětů či otosklerózy) a také některých nitroušních patologií (např. hydropsu nebo dehiscence horního semicirkulárního kanálku). Cílem kurzu je seznámit účastníky s provedením vyšetření, postupem hodnocení a vlastními nálezy.
 

IC 4: Stenozy dýchacích cest u dětí – současné možnosti léčby
Přednášející: Jurovčík M. (FN Motol Praha), Bodláková M. (FN Motol Praha), Čada Z. (FN Motol Praha)

Respirační selhání je u dětí nejčastější příčinou srdeční zástavy. Během posledních dekád zejména díky pokrokům v neonatologii pozorujeme nárůst počtu těžkých stenoz dýchacích cest u dětí. Specifická problematika vyžaduje specializovanou multioborovou péči, ideálně centralizovanou. Součástí kurzu je nástin současných možností léčby a indikací k endoskopickým nebo chirurgickým řešením. Na konkrétních kazuistikách vrozených i získaných stenoz budou prezentovány moderní techniky (power assisted surgery), možnosti využití stentů, dilatací a otevřených postupů. 
 

14.00–14.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 5: Tympanoplastiky od A po Z
Přednášející: Klačanský J. (LF UK a UN Bratislava)

Autor zhrnul svoje skúsenosti z viac ako 10 000 operácii stredného ucha za 45 rokov praxe. Predkladá históriu, vývoj a súčasný stav rekonštrukcií stredného ucha. Vysvetľuje svoje postupy od diagnostiky, prípravy pacienta na výkon, priebeh operácie i pooperačné ošetrovanie pacienta. Postupne vysvetlí princíp a možnosti myringoplastiky, rekonštrukcie reťaze sluchových kostičiek a stapedoplastiky.
 

IC 6: Videokymografie v klinické praxi
Přednášející: Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha), Švec J. G. (Hlasové a sluchové centrum Praha)

Videokymografie (VKG) je optická vyšetřovací metoda, která doplňuje zvětšovací laryngoskopii o podrobné vyšetření kmitavého pohybu hlasivek. Umožňuje přesně diagnostikovat i malé odchylky v kmitání hlasivek. Tyto odchylky mohou být způsobeny jak zánětlivou, tak nádorovou infiltrací tkání hlasivek. Pomocí VKG vyšetření lze diagnostikovat poškození sliznice hlasivek, drobné jizvy, dilataci podslizničních cév nebo otok hlasivek alergického či hormonálního původu.
 

IC 7: Modifikovaná technika plastiky odstávajícího boltce podle Mustardého a Furnase
Přednášející: Michálek R. (Pardubická nemocnice)

Lektor v úvodu instruktážního kurzu přehledně shrne aktuální pohled na problematiku odstávajícího boltce a jeho chirurgického řešení. Techniku otoplastik popíše na základě základních dvou přístupů: chrupavku protínající a chrupavku šetřící. Zvláštní pozornost věnuje věku pacienta podstupující operaci odstávajícího boltce. Instruktážní kurz lektor zaměří na chrupavku šetřící techniku podle Mustardého a Furnase s modifikací podle Weerdy.
 

IC 8: Vaskulární anomálie v dětském věku – jak je řešíme? ZRUŠENO
Přednášející: Katra R. (FN Motol Praha)

Vaskulární anomálie zahrnují dvě základní skupiny – vaskulární tumory a vaskulární malformace. Jedná se převážně o problematiku pediatrického věku. Cílem instruktážního kurzu je nejen upozornit na ISSVA klasifikační systém a nejasnost v použití některých termínu, ale i komplexní pohled na jednotlivé případy, tak jak je mezioborově řešíme my. Na několika případech budeme prezentovat diferenciálně diagnostický postup a chirurgické řešení vč. embolizačních technik. Upozorníme na možnost tzv. overtreatmentu při nevhodné primární diagnostice a uvedeme i nové možnosti experimentální léčby a naše jedinečné zkušenosti a výsledky.

Podpořeno z programového projektu. NU21-01-00448.
 

 

čtvrtek 9. 6. 2022

08.00–08.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 9: Septorinoplastika – prezervačná a hybridná technika
Přednášející: Kováč M. (ORL KLINIKA, s.r.o., Banská Bystrica)

Posledné desaťročia boli "v režime" štrukturálnej septorinoplastiky. v roku 2018 sa začala výrazne presadzovať prezervačná septorinoplastika. Hlavným cieľom tejto techniky je lepší dlhodobý efekt a zníženie počtu reoperácií. Operačný postup pri tejto technike je značne odlišný od zavedených postupov pri štrukturálnej septorinoplastike. Naše pracovisko začalo túto techniku používať od roku 2020. v súčasnosti používame túto techniku v nadpolovičnej väčšine pacientov. Budú odprezentované princípy, indikácie, operačný postup, výhody a nevýhody tejto techniky – obrazová a video dokumentácia.
 

IC 10: Screening sluchu novorozenců – jak to děláme v České republice?
Přednášející: Dršata J. (FN Hradec Králové), Hošnová D. (FN Brno), Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

Cílem kurzu je systematická prezentace vývoje screeningu sluchu od počátků ve světě a v České republice, prezentace současného stavu a výhledy do budoucna. Metodika screeningu sluchu prezentuje formy screeningu a jejich výhody a limitace, a současný konsensus o provádění screeningu sluchu v rámci Evropské unie a WHO. Výsledky screeningu sluchu jsou prezentovány, s důrazem na vývoj v období po ustanovení národní sítě a krajských koordinátorů. Diskutovány jsou možné příčiny úspěchu a neúspěchu screeningu v jednotlivých regionech, praktické příklady. Závěrem je shrnut význam screeningu sluchu novorozenců v pedaudiologii a foniatrii.
 

IC 11: Atypické mykobakteriózy
Přednášející: Máchalová M. (FN Brno), Helešic J. (FN Brno)

V diferenciální diagnostice krčního uzlinového syndromu u dětí je nutné myslet i na možnost infekce atypickými (netuberkulózními) mykobakterii. Po ukončení povinné plošné kalmetizace (11/2010) došlo k nárůstu incidence tohoto onemocnění. V našem instruktážním kurzu chceme upozornit na úskalí diagnostiky a terapie tohoto onemocnění. Postiženy jsou děti v nejmladších věkových kategoriích (od kojenců po předškoláky) s nezralým imunitním systémem. Onemocnění je mezilidsky nepřenosné.
 

IC 12: Adenotomie 21. století
Přednášející: Kraus J. (FTN Praha)

Adenotomie je jedním z nejčastějších operačních výkonů v otorinolaryngologii a zároveň je to operace, kterou většina lékařů v našem oboru začíná. Bývá proto často značně podceňována a to i přesto, že komplikace s ní spojené, ač naštěstí vzácné, mohou být fatální. Kurz obsahuje: anatomie a patofyziologie, historie operačního výkonu, indikace k operaci, předoperační vyšetření, anestesie a zajištění dýchacích cest, tradiční a moderní operační techniky, kombinace výkonů, pooperační péče, rizika výkonu, komplikace a jejich řešení, tipy a triky, zkušenosti s různými technikami, prostor pro dotazy a diskuzi.
 

17.00–17.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 13: Jak správně otoskopovat a vyšetřit sluch u dětí?
Přednášející: Chrobok V. (FN Hradec Králové), Školoudík L. (FN Hradec Králové), Dršata J. (FN Hradec Králové), Černý M. (FN Hradec Králové)

Cílem kurzu je praktický a systematický pohled na tři oblasti dětské otologie:

Vyšetření ucha – otoskopie: pohled na bubínek, bubínková dutina – anatomické poznámky, otoskopie, pneumatická otoskopie, otomikroskopie. Typické otoskopické nálezy: akutní hnisavý středoušní zánět, retrakční kapsy, sekretorická otitida.

Vyšetření sluchu: základní metody vyšetření sluchu, audiometrie tónová a slovní, otoakustické emise, tympanometrie a BERA vyšetření.

Péče o nedoslýchavé dítě: screening sluchu novorozenců, screening sluchu předškolních dětí, management péče o nedoslýchavé dítě
 

IC 14: Ultrazvuk v ORL oblasti
Přednášející: Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Astl J. (ÚVN Praha), Laštůvka P. (FN Motol Praha)

Instruktážní kurz o ultrazvuku v ORL v podání zkušených lektorů slouží nejenom k rozšíření znalostí a možností aplikace této diagnostické metody v rámci ORL, ale i získání jednoduchých tipů a triků, proč vůbec a jak začít, co to přinese praxi z odborného i praktického, případně i komerčního hlediska. V rámci kurzu prezentujeme formou krátkých přednášek celou šíři pohledů na danou problematiku. Zkrácený teoretický úvod je následovaný prezentacemi o možnostech ultrazvukové diagnostiky z pohledu ambulantního lékaře i klinických specialistů na jednotlivé podoblasti zájmu (VDN, lymfatické uzliny, štítná žláza, slinné žlázy, punkční cytologie).
 

IC 15: Posturálne stratégie a prehĺtacie manévre v behaviorálnej liečbe orofaryngeálnej dysfágie
Přednášející: Adzimová S. (ÚVN SNP Ružomberok)

Dysfágia je pojem označujúci poruchy prehĺtania. Liečbu dysfágie možno rozdeliť na medicínsku chirurgickú, medicínsku nechirurgickú a behaviorálnu. Behaviorálnu liečbu realizuje zväčša klinický logopéd v rámci multidiciplinárneho tímového prístupu. Cieľom nášho inštruktážneho kurzu je teoretický prehľad najčastejšie používaných posturálnych stratégií a prehĺtacích manévrov, východiská pre ich používanie a ich význam v behaviorálnej liečbe orofaryngeálnej dysfágie. Súčasťou sú praktické videoukážky a nácvik niektorých zo stratégií.
 

IC 16: Léčba lokálně pokročilého karcinomu hrtanu – od historie po současnost
Přednášející: Čoček A. (FTN Praha), Lohynská R. (FTN Praha), Jirkovská M. (FN Motol Praha), Pechačová Z. (FN Bulovka, Praha)

Vývoj chirurgie karcinomu hrtanu, technika totální laryngektomie ve FTN, porovnání výsledků záchovných protokolů a totální laryngektomie ve FTN. Technika radioterapie karcinomů hrtanu, indikace a limity – zkušenosti FTN, FN Motol, ÚRO Bulovka. Vývoj záchovných protokolů a jejich postavení dnes. Vliv komorbidit na prognózu pacienta s lokálně pokročilým karcinomem hrtanu – zkušenosti ÚRO Bulovka. Kazuistiky – jak to děláme my
 

 

pátek 10. 6. 2022

08.30–09.15

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 17: Prstienková myringoplastika
Přednášející: Sičák M. (ÚVN SNP Ružomberok a SZU Bratislava)

Inštruktážny kurz prezentuje koncepciu prstienkovej myringoplastiky. Táto technika je vhodná na kompletnú náhradu blany bubienka. Využíva vlastnosti chrupkovo-perichondrálneho štepu, ktorý má tvar chrupkového prstenca ktorý napína perichondrium v tvare kruhu a anatomicky aj fyzikálne tak napodobňuje tvar a vlastnosti bubienka s jeho prstencom (anulus fibrocartilagineus). Demonštrujeme operačnú techniku a použité inštrumentárium pomocou obrazovej dokumentácie a krátkych videosekvencií.
 

IC 18: Endonazální dakryocystorinostomie – tipy a triky
Přednášející: Komínek P. (FN Ostrava), Matoušek P. (FN Ostrava)

Instruktážní kurz je určen všem rinologům a mladým lékařům, kteří se zajímají o endonazální chirurgii (zkušenosti s operacemi slzných cest nejsou nutné). Cílem je podat základní informace o operacích slzných cest a snaha vypíchnout některé triky a dovednosti. Základní body kursu: chirurgická anatomie, předoperační vyšetření, EDCR – krok za krokem, chyby, komplikace a jejich zvládání. Těžištěm kurzu jsou krátká videa jednotlivých diagnostických a operačních kroků, interaktivní diskuse o tipech a tricích zlepšujících výsledky (chirurgická technika, intubace, pooperační péče atd.).
 

IC 19: Vyšetření chuti
Přednášející: Vodička J. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice), Maléřová S. (FN Motol Praha), Brothánková P. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

Cílem kurzu je předvést praktické předvedení postupu vyšetření chuti metodou Taste Strips a samovyšetření pomocí folií (TASENS).

Vyšetření chuti se stranovým rozlišením na jazyku (regionální) je doporučeno u pacientů s poruchou chuti, s parézou lícního nervu nebo u pacientů, kteří podstupují středoušní chirurgii. Plošné vyšetření chuti je možné využít také u osob podstupujících onkologickou léčbu v oblasti hlavy, neurologických nemocných a v současnosti také u pacientů po onemocnění COVID-19. Po krátkém teoretickém úvodu a instruktáži si každý účastnit provede stranové (regionální) i plošné vyšetření chuti. Následně bude provedeno vyhodnocení výsledku, a budou uvedeny diagnostické a terapeutické postupy u nemocných s poruchou chuti.
 

IC 20: Jak hledat historické údaje nejen v otorinolaryngologii a uspět?
Přednášející: Kalivoda I. (Nemocnice Nový Jičín)

V kurzu budou posluchači obeznámeni s problematikou omezené dostupnosti českých historických informací z oboru otorinolaryngologie na internetu v běžných vyhledávačích. Pomocí různých tipů a triků však lze často ve veřejnosti přístupných databázích požadovanou informaci nalézt. Tyto informace můžou případně napomoct posluchačům při vyhledávání informací pro svou potřebu, při psaní odborných článků a prací a v neposlední řadě i při tvorbě vlastního rodokmenu.
 

   

Aktualizováno 31. 5. 2022.
Změna v programu vyhrazena.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.