zpět na úvodní stránku

Představení KOCHHK FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy (KOCHHK) a krku je zdravotnickým, vzdělávacím a vědecko-výzkumným pracovištěm Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je klinickým pracovištěm poskytujícím komplexní léčebně preventivní péči v celé šíři ORL oboru. Provádí diagnostiku, konzervativní a chirurgickou léčbu a poléčebné sledování pacientů s chorobami ušními, nosními a krčními. Současně klinika zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru otorinolaryngologie a je zapojena do vědecko-výzkumné činnosti.

Vedení KOCHHK

Přednosta: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči: MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.

Zástupce přednosty pro školství: doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D.

Vrchní sestra: Bc. Kamila Mašková

Nosné klinické programy kliniky

Onkologický program

K jednoznačným prioritám brněnské kliniky patří péče o onkologické pacienty s nádory hlavy a krku. Již historicky byla brněnská klinika nadregionálním centrem onkologické péče a od roku 2009 je součástí Komplexního onkologického centra. KOCHHK zabezpečuje diagnostiku, chirurgickou léčbu a poléčebnou dispenzarizaci onkologických pacientů nejen Jihomoravského kraje, ale rovněž Zlínského kraje a Vysočiny. Stěžejním prvkem spolupráce je činnost multioborové Indikační komise pro nádory hlavy a krku. Mezi základní směry rozvoje onkologického programu patří časná diagnostika a dispenzarizace onkologicky léčených pacientů. V tomto směru byla významným pokrokem implementace nejmodernějších endoskopických metod do standardní klinické praxe. Od roku 2016 má klinika k dispozici NBI technologii („Narrow band imaging“), endoskopickou metodu filtrovaného modrého světla umožňující pozorovat i velmi diskrétní slizniční změny a patologickou vaskularizaci typickou pro přednádorové a nádorové léze. Dnes již rutinním standardem je rovněž využívání archivace foto- a videodokumentace v nemocničním informačním systému MicroPACS. V oblasti chirurgické léčby časných stádií nádorů hlavy a krku pokračuje KOCHHK v rozvíjení nových miniinvazivních chirurgických postupů, zejména endoskopické a laserové mikrochirurgie nádorů hrtanu. K tomuto účelu má naše pracoviště k dispozici od roku 2018 nejmodernější duální CO2 laser. Specifickou oblastí je chirurgie pokročilých stádií onemocnění hlavy a krku. V tomto ohledu je nutno vyzvednout vynikající dlouhodobou spolupráci s týmem mikrochirurgů Kliniky plastické a estetické chirurgie. V této oblasti je náš onkochirurgický tým celorepublikovým lídrem, který od roku 2005 provedl více než 150 úspěšných rekonstrukcí mikrochirurgickou technikou se skvělými výsledky.

Péče o pacienty s poruchami sluchu

Druhým tradičním klinickým programem je komplexní péče o pacienty s poruchami sluchu. Z hlediska diagnostiky je KOCHHK vybavena plně vybaveným audio­lo­gic­kým oddělením, se třemi audiokomorami a erudovaným sesterským a lékařským zázemím, který se mimo jiné podílí na vzdělávací činnosti v rámci akreditovaných kurzů v audiometrii. Součástí audiologického oddělení je i specializovaná poradna pro kompenzaci sluchových vad sluchadly. Dlouholetou tradici má chirurgická léčba celého spektra ušních chorob. Klinika disponuje nejmodernějším zázemím pro provádění vysoce specializovaných operací středoušních zánětů a jejich komplikací včetně širokého spektra rekonstrukčních operací středoušních kůstek. Jakousi výkladní skříní kliniky je program kochleárních implantací. KOCHHK byla druhým pracovištěm v České republice, které v roce 2012 akreditovalo a zahájilo program kochleárních implantací se supervizí vídeňské univerzitní nemocnice. O rok později byla do implantačního centra zapojena Klinika dětské ORL FN Brno a tím byla ustanovena spolupráce zajišťující předoperační diagnostiku kandidátů kochleárních implantací, operativu a pooperační rehabilitaci dospělých i dětských pacientů. Prestižní program implantačního centra je úspěšně rozvíjen nejen v oblasti kochleárních implantací, ale i implantabilních systémů pro přímé kostní vedení. V tomto směru je naše klinika prvním celorepublikovým pracovištěm, které od roku 2014 nabízí svým pacientům korekci sluchových vad implantabilními kostními sluchadly Bonebridge.

Endoskopická operativa nosu, vedlejších dutin nosních a spodiny lebeční

KOCHHK je špičkově vybavena pro provádění endoskopické operativy zánětlivých a nádorových onemocnění nosu, vedlejších dutin nosních a očnice. Oba operační sály jsou vybaveny endoskopickými věžemi se záznamovým zařízením, shaverem a stereotaktickým navigačním systémem. Limity endoskopické rinochirurgie se neustále posouvají a ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou jsou společně rozvíjeny operační postupy při řešení tumorů spodiny lebeční a hypofýzy.

Péče o pacienty s poruchami spánku

Pacienti s poruchami spánku tvoří významnou část současného spektra naší klinické péče. Od roku 2016, kdy byla ustanovena specializovaná poradna pro chrápání a poruchy spánku, dochází ke kontinuálnímu růstu pacientů a rozvíjení tohoto perspektivního směru. Na klinice je zajišťována v jednodenním režimu spánková monitorace, která umožňuje diagnostiku prostého chrápání a závažnosti obstrukční spánkové apnoe. Zatímco pacienti s lehčími stádii spánkové apnoe jsou směřováni k chirurgické léčbě, pacienti se závažnými projevy spánkové apnoe jsou referováni do centra poruch spánku při I. interní kardioangiologické klinice. KOCHHK disponuje špičkovým vybavením pro široké spektrum laserově či radiofrekvenčně asistovaných operací pro poruchy spánku. V roce 2019 již jejich počet přesáhl hranici 100 operací za rok. Ve spolupráci s Anesteziologicko-resuscitační klinikou se podařilo standardizovat protokol vyšetření DISE (endoskopie ve farmakologicky navozeném spánku), která nám umožňuje zpřesnění diagnostiky lokalizace a stupně obstrukce dýchacích cest a tím zlepšení výsledků operační terapie.

Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek

Na úspěšném rozvíjení tohoto programu se podílí činnost specializované poradny zajišťující předoperační vyšetření a pooperační sledování pacientů po operacích štítné žlázy. K velmi slibným výsledkům operační léčby přispívá standardizovaný protokol rutinní vizualizace a preparace zvratných nervů s využitím peroperačního neuromonitoringu zvratných nervů. Tento postup nejen zvyšuje bezpečnost výkonu, ale usnadňuje pooperační algoritmus řešení komplikací v úzké návaznosti na foniatrickou rehabilitaci poruch hybnosti hlasivek.

Ambulantní provoz KOCHHK

Vzhledem k lokalitě FN u sv. Anny v centru města byl dlouhodobě ambulantní provoz KOCHHK přetížený a neefektivní. V roce 2014 bylo evidováno 30 730 ambulantních úkonů a vyšetření, což činí ve všedních dnech více než 100 pacientů denně. Ošetření ambulantních pacientů probíhalo na 3 všeobecně zaměřených ambulancích. Zejména v dopoledních hodinách docházelo k nárazové kumulaci pacientů, prodlužování čekací doby a výraznému tlaku na zdravotnický personál. Od roku 2016 prošel ambulantní provoz KOCHHK významnými organizačními změnami směřujícími ke zvýšení efektivity a výkonnosti. Postupně byl implementován nový systém řízení provozu ambulance s možností objednání pacienta na konkrétní datum a čas dle naléhavosti, odborného zaměření a kapacity pracoviště. Systém umožnil zlepšení kategorizace pacientů a jejich adresného objednávání do všeobecných ambulancí a specializovaných poraden. V rámci všeobecných ambulancí byl vyčleněn prostor pro konziliární službu a pro pacienty s akutními potížemi k urgentnímu ošetření, zaveden objednávkový systém pro neakutní vyšetření. Velký prostor byl vyhrazen pro pacienty vyžadující specializovaná vyšetření a zajištění servisu pro ambulantní specialisty a indikující lékaře z okresních spádových pracovišť. K tomu byla rozšířena struktura specializovaných poraden. V roce 2020 bylo v provozu 13 specializovaných poraden zajišťující kvalitní a vysoce erudovaný konzultační servis a specializovaná vyšetření. Na straně jedné tak došlo k výraznému zvýšení efektivity ambulantního provozu, ale na straně druhé k výraznému zatížení lékařského i sesterského personálu, zvýšeným nárokům na přístrojovou vybavenost poraden a v neposlední řadě značným kapacitním a provozním problémům. V tomto kontextu jsem velmi rád, že vedení FN podpořilo projekt rozšíření a rekonstrukce ambulantního provozu, která by měla být dokončena v první polovině příštího roku.

Pedagogická činnost

KOCHHK je akreditovaným výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zajišťuje komplexní pedagogickou činnost oboru otorino­la­ryn­go­lo­gie. Stěžejním a historicky tradičním vzdělávacím prvkem je pregraduální výuka mediků lékařské fakulty magisterského studia všeobecného a zubního lékařství. Výuka studentů medicíny studijního programu otorinolaryngologie je v současné době zařazena do 4. ročníku a je zajišťována formou stáží a přednášek nejen v češtině, ale i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Brněnská ORL klinika se od počátku své existence se významně podílí na postgraduálním specializačním vzdělávání lékařů nejen Jihomoravského kraje, ale i Zlínského kraje a Vysočiny. Zabezpečuje stáže v rámci otorinolaryngologického kmene, je garantem odborného kurzu před ukončením kmene „Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku“ a spolu s lékařskou fakultou organizuje ústní kmenovou zkoušku z otorinolaryngologie. Obdobně se klinika podílí na specializační předatestační přípravě lékařů a podílí se na organizaci atestačních zkoušek z otorinolaryngologie. KOCHHKK je rovněž akreditovaným pracovištěm pro doktorský studijní program v rámci oborové rady Stomatologie a otorinolaryngologie.

Organizace vzdělávacích akcí

Jako přední krajské oborové pracoviště KOCHHK pořádá pravidelné Krajské klinické semináře, jejichž cílem je kontinuální komunikace s ORL specialisty spádového regionu, systematická prezentace standardizovaných postupů, sdílení aktuálních poznatků a trendů v oboru otorinolaryngologie. Jednou ročně brněnská ORL klinika organizuje celostátní odbornou akci Brněnský ORL den. Současně KOCHHK patří mezi páteřní celorepubliková pracoviště, která jsou pověřena organizací nejvýznamnějších vzdělávacích konferencí odborné společnosti. V pětiletém cyklu klinika pořádá „Českou ORL akademii“, určené pro postgraduálním předatestační systematickou přípravu mladých lékařů. Jsme velmi rádi, že v letošním roce jsme byli pověřeni organizací nejprestižnější odborné akce „9. Česko-Slovenského ORL kongresu“, který se uskuteční 8. až 10. 6. 2022 v brněnském hotelu International.

 

Obr. 1: Kolektiv KOCHHK FN u sv. Anny (2021)


Obr. 2: Vedení KOCHHK FN u sv. Anny (2021)


Obr. 3: Operační sál KOCHHK FN u sv. Anny (2021)


Obr. 4: COVID-standardní oddělení KOCHHK FN u sv. Anny (2021)

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.