zpět na úvodní stránku

Připomenutí stoleté historie KOCHHK FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Brněnská Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku si připomíná stoleté výročí od svého založení. Její bohatá historie se prolíná s dějinami Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Masarykovy univerzity. Otolaryngologická klinika byla založena v roce 1920 a patřila mezi první kliniky lékařské fakulty. Prvním přednostou kliniky byl jmenován prof. František Ninger, DrSc. František Ninger se narodil 31. 8. 1886. Po ukončení studia na LF Univerzity Karlovy v Praze nastoupil na Kliniku nemocí ušních, nosních a krčních v Praze vedenou prof. MUDr. Otakarem Kutvirtem, DrSc. V roce 1919 úspěšně habilitoval a o rok později byl vyzván, aby na nově založené Masarykově univerzitě v Brně vybudoval otolaryngologickou kliniku. Dne 1. 9. 1920 byl F. Ninger jmenován přednostou nové Otolaryngologické kliniky Zemské nemocnice v Brně. Ta se stala prvním samostatným oddělením pro léčbu nemocí ušních, nosních a krčních na Moravě. Intenzivní odbornou, organizační a pedagogickou činností dosáhla brzy klinika významného odborného postavení, po boku pražské kliniky se stala předním odborným republikovým pracovištěm a úspěšnou součástí Československé otolaryngologické společnosti. Existence vysoce odborného zázemí brněnské kliniky umožnila zřízení bohaté sítě samostatných ORL oddělení v moravském regionu. Za dobu působení F. Ningera bylo zřízeno na Moravě 24 primariátů. Pět jeho žáků se stalo univerzitními profesory. Mezi nimi i jeho nástupce, prof. Robert Hladký, DrSc., který vedl kliniku v letech 1958–1972. Za jeho vedení došlo k dalšímu odbornému rozvoji kliniky. Významného úspěchu dosáhlo zavádění moderních způsobů v chirurgické léčbě převodní nedoslýchavosti, byla rozšířena péče o onkologické pacienty s nádory hlavy a krku a důraz byl kladen i na bohatou vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou zejména na výzkum sluchového aparátu. V letech 1965–1970 byl prof. Hladký děkanem LF MU v Brně. V době turbulentních normalizačních let stanul v čele kliniky v roce 1972 prof. Miroslav Přívara, DrSc. Po jeho odchodu do důchodu v r. 1986 vedl kliniku krátkou dobu doc. MUDr. Petr Kučera. V polistopadovém období minulého století převzal v roce 1990 vedení kliniky doc. Karel Čada, CSc., dlouholetý primář kliniky, respektovaný odborník a skvělý operatér, jehož poslední léta funkčního období však byla poznamenána bojem se závažnou nemocí. V roce 1997 jej nahradil prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc, který stál ve vedení kliniky bezmála dvacet let. Za jeho působení došlo ke kompletní rekonstrukci provozů kliniky, modernizaci operačních sálů a rozvoji řady perspektivních klinických programů včetně kochleárních implantací. Od roku 2016 převzal vedení kliniky doc. MUDr. Břetislav Gál, PhD.

I po 100 letech od svého založení zůstává brněnská ORL kliniky Klinika významným a pevným článkem FN u sv. Anny, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Je pracovištěm, které se s respektem hlásí ke své bohaté historii a do dalšího období směřuje s velkou perspektivou a jasnou vizí.

Úryvek z historických pramenů – 30 let otolaryngologické kliniky v Brně – prof. MUDr. František Ninger:

„Před založením Masarykovy university nebylo v zemi Moravskoslezské žádného samostatného oddělení pro nemoci ušní, nosní a krční. Ošetřování nemocných stižených ušními chorobami obstarávalo v zemské nemocnici v Brně oddělení oční, avšak jenom částečně, neboť větší operativní výkony byly přenechávány chirurgickým oddělením. Potřeba samostatného otolaryngologického oddělení nebyla tenkrát u příslušných úředních činitelů ani lékařů dostatečně pociťována a proto není divu, že klinika otolaryngologická, která v říjnu 1920 začínala svůj život, nebyla přijata s žádným nadšením. Počátky kliniky byly velmi svízelné. Nebylo dosti potřebných nástrojů, které bylo nutno objednávati z ciziny a místnosti byly získávány a adaptovány postupně. Také vnitřní organizace po stránce osobní a pracovní, jakož i vybavení kliniky vyučovacími pomůckami a knihovnou vyžádalo si mnoho práce a času, až konečně klinika po stránce vědecké, vyučovací a léčebné mohla se postaviti po bok klinice pražské, mateřské a včleniti se do vědecké organisace československé otolaryngologie.“

 

Obr. 1: F. Ninger (vpravo) a jeho tým – první polovina 20. století


Obr. 2: F. Ninger (vpravo), R. Hladký (vlevo) – padesátá léta 20. století


Obr. 3: Kolektiv ORL kliniky – 80. léta 20. století – shora zleva M. Gross, D. Hoffmannová, M. Novotný, R. Houzarová, J. Chaloupková, A. Trnka, M. Bláhová, J. Zezula, A. Hudedčková, Z. Mechl, A. Kollár, P. Ovísek, J. Hložek, P. Kučera, M. Šteffl, J. Rogličová, B. Navrátil, J. Ryšánková, dole zleva K. Čada, B. Krejčová, M. Přívara, B. Uchytil, L. Sapáková, A. Možná

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.